přihlásit se k odběru
Chcete pravidelně dostávat aktuální slevové nabídky e-mailem?

Obchodní podmínky internetového portálu SLEVOTERČ.CZ

Provozovatel portálu: Michal Rada Vlk, Moskevské náměstí 2163/2a, 415 01, Teplice, IČ 69397490

Adresa provozovny: SLEVOTERČ.CZ – Michal Rada Vlk, Masarykova třída 1233/82, 415 01, Teplice - Trnovany

Zakoupením poukazu na www.slevoterc.cz zákazník potvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky, rozumí jim a souhlasí s nimi a bude je dodržovat.

1. Úvodní ustanovení

Provozovatel na svém internetovém portálu www.slevoterc.cz umožňuje Zákazníkovi získání poukazu na určité zboží či službu (dále jen "poukaz") u třetí strany. Provozovatel pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen "Poskytovatel").


Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetovém portálu www.slevoterc.cz. Tyto Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Zákazníka a Poskytovatele.

2. Podmínky prodeje

Provozovatel umožní Zákazníkovi zakoupit poukaz na zboží či službu Poskytovatele zveřejněnou na www.slevoterc.cz Zakoupením poukazu se Zákazník zavazuje zaplatit tento poukaz sjednanou cenou na účet Provozovatele.

Objednání poukazu

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro Zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje následné potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si poukaz objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

Pro objednání poukazu zvolí zákazník požadované množství, způsob platby a adresu elektronické pošty  na kterou mu bude poukaz s vygenerovaným unikátním kódem zaslán.

Požadované množství může být Poskytovatelem omezeno, o čemž bude Zákazník srozuměn v nabídce na www.slevoterc.cz

Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které již v minulosti porušily kupní smlouvu, zejména nedostály svému závazku zaplatit objednávku.

Cena poukazu a platební podmínky

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.slevoterc.cz včetně uvedení procentuální výše slevy, která je poskytována.

Cenu poukazu se zákazník zavazuje uhradit převodem na účet  po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají poukaz (o čemž bude informován e-mailem), nejpozději do 3 dnů od obdržení informačního mailu.

Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají poukaz), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

Bezhotovostní platba převodem bude Zákazníkem provedena ve prospěch účtu Provozovatele vedeného u  BRE Bank S.A.: 670100-2208673035/6210. Zákazník je povinen označit platbu variabilním symbolem. Variabilní symbol spolu s oznámením o akceptaci objednávky bude Zákazníkovi odeslán na jeho elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

V případě chyby na straně Zákazníka (Zákazník převede na účet Poskytovatele nesprávnou částku, uhradí poukaz v termínu delším než je uvedeno v podmínkách apod.) si Provozovatel vyhrazuje právo krátit vracenou částku na účet Zákazníka o poplatek 10 Kč na náklady spojené s administrativou a bankovními poplatky.

Dodání poukazu

Za doručení poukazu zákazníkovi se považuje doručení emailu s odkazem na stažení elektronické verze poukazu. Poukaz bude zaslán pouze v případě, že bude řádně zaplacen.

Podmínky použití poukazu

Podmínky užití poukazu (doba platnosti poukazu, jeho   hodnota, způsob a místo použití apod.  jsou uvedeny přímo na něm či v nabídce zboží či služby na www.slevoterc.cz. Zákazník se zavazuje k dodržení těchto podmínek. Pokud Zákazník neuplatní u Poskytovatele poukaz ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok na dodání zboží či poskytnutí služby a stejně tak na vrácení kupní ceny.  Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

Poukaz je přenosný.

Zákazník bere na vědomí, že poukaz obsahující unikátní kód, lze použít pouze 1x, a to v plné výši poukazu a nemůže být proměněn za hotovost. V případě, že zákazník promění poukaz za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty poukazu nebo nový poukaz na zbytek hodnoty původního.

Provozovatel ani Poskytovatel není odpovědný za ztrátu, zcizení, znehodnocení poukazu či za sdělení unikátního kódu další osobě, která toho zneužije.

3. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Informace o cenách nabízených produktů a služeb před slevou a slevách zveřejněné na internetovém portálu www.slevoterc.cz jsou poskytovány na základě údajů získaných od Poskytovatele. Provozovatel pouze zprostředkovává tyto informace, a tedy nenese odpovědnost za jejich správnost.

Provozovatel nenese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či služeb. Neodpovídá za vady služeb či zboží Poskytovatele. Odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či služeb a za případné vady na zboží či službách nese Poskytovatel. Zákazník svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňuje u Poskytovatele.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

4. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Poukazu., tj. od okamžiku doručení Poukazu na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí Poukazu, a to na adresu kanceláře Poskytovatele uvedené na portálu www.slevoterc.cz nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele. Zákazník je v odstoupení od Kupní smlouvy povinen uvést úplný unikátní kód Poukazu, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení Ceny Poukazu.

Vzhledem k tomu, že platba za poukaz je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Cena Poukazu bude poukázána na účet zákazníka uvedený v odstoupení od Kupní smlouvy dle, nebude-li odstoupení takový údaj obsahovat, pak na účet  z něhož byla provedena platba.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Přístup a používání webových stránek www.slevoterc.cz je bezplatné. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetové stránky www.slevoterc.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky www.slevoterc.cz

Zákazník není oprávněn při používání internetových stránek www.slevoterc.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetových stránek www.slevoterc.cz

Návštěvník užívá tyto stránky na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetových stránkách www.slevoterc.cz tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetové stránky www.slevoterc.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na internetových stránkách www.slevoterc.czjsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Poskytovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Poskytovatel se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na těchto internetových stránkách je nezávadný, že přístup na tyto stránky bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k internetovým stránkám www.slevoterc.cz

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek www.slevoterc.cz nebo v důsledku užití této stránky v rozporu s jejich určením.

6.     Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že bude nakládat s osobními údaji   uživatelů v souladu s platnými právními předpisy, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje budou zejména zabezpečeny proti zneužití.

Poskytnuté osobní údaje bude Provozovatel využívat nad rámec nutný pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže.

Uživatel odesláním objednávky souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje Provozovatel zpracuje jakožto správce a bude je používat za účelem nabízení služeb a produktů, zasílání informací o činnosti, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb.; o některých službách informační společnosti, dokud Uživatel svůj souhlas neodvolá.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
Uživatel může Provozovatele žádat, aby jím poskytnuté osobní údaje byly opraveny či vymazány.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.slevoterc.cz v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, se řídí platným právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014.


Obchodní podmínky | Kontakt | Ochrana osobních údajů | XML FEED